ĐẾ NHÔNG HÚ TRONG NGOÀI SATRIA FU – RAIDER FU ( BỘ ĐẾ LY HỢP)